facebook
youtube

29 kwietnia br. podpisana została umowa na realizację inwestycji pn. „Budowa punktu przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Wrzeście”. Realizacja inwestycji ma nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy czyli do końca kwietnia 2023 roku.

Wykonawcą inwestycji, który wybrany został w postępowaniu przetargowym jest firma „SUMABUD” Zakład Usług Inwestycyjnych ze Słupska, która realizował podobne inwestycje na terenie Gminy Słupsk między innymi we Włynkówku czy Bierkowie.

Wartość inwestycji to kwota 5 580 595, 23 zł brutto (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł.).

Inwestycja jest współfinansowana z „Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024” .

Wartość dofinansowania na budowę oraz wyposażenie nowego obiektu przedszkolnego to kwota 3 000 000 zł. (trzy miliony zł.)