facebook
youtube

Z dniem 5 stycznia 2021r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”

Świadczenie przyznawany jest zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021r. poz. 11).

Dodatek mieszkaniowy z „dopłatą do czynszu” może zostać przyznany wyłącznie najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, spełniającym warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Wysokość dodatku mieszkaniowego z „dopłatą do czynszu” stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł., przy wyliczeniu, iż „dopłata do czynszu” stanowi różnicę między 75% czynszu najemcy a wysokością „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku, gdy:

  • Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz
  • Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz
  • Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

            Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje na okres 6 miesięcy.

Wnioski można składać nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z „dopłatą do czynszu”, poza dokumentami, wymaganymi przy składaniu „zwykłego” wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dołącza się:

  • Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  • Oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, iż najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Oświadczenie należy złożyć z klauzulą następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  • Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu na dzień 14 marca 2020r. opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, np. umowa najmu.

Więcej informacji na temat wymaganych dokumentów oraz warunków do otrzymania dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatku mieszkaniowego powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 można uzyskać na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk oraz pod numerem telefonu (59) 842 84 02.

Wnioski można składać nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Kryteria przyznania Dodatku Mieszkaniowego - tutaj...