facebook
youtube

Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
tel. 059 842 84 60
info@gminaslupsk.pl

Wójt Gminy Słupsk
Barbara Dykier
wojt@gminaslupsk.pl

Z-ca Wójta Gminy Słupsk
Adam Jaśkiewicz
adamj@gminaslupsk.pl

Sekretarz Gminy Słupsk
Adam Sędziński
sekretarz@gminaslupsk.pl

Skarbnik Gminy Słupsk
Małgorzata Dąbrowska
skarbnik@gminaslupsk.pl

Podstawowym aktem prawnym określającym ustrój gminy - Słupsk jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Słupsk wydany na jej podstawie. Funkcje organów w gminie sprawują: Rada Gminy Słupsk, która składa się z 15 radnych oraz Wójt Gminy Słupsk.

Urząd Gminy w Słupsku jest jednostką pomocniczą Wójta, który za jej pomocą realizuje zadania gminy. Urząd Gminy działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Słupsku. Regulamin ten określa strukturę wewnętrzną Urzędu oraz zasady kierowania, działania Urzędu, wydawania norm wewnętrznych, a także sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słupsku jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego wytworzone oraz znajdujące się w posiadaniu Urzędu Gminy informacje publiczne w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz inne informacje określone przepisami prawa, są powszechnie udostępniane na stronie internetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej za udostępnianie informacji publicznych w BIP odpowiada Wójt Gminy Słupsk. Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek interesanta niezwłocznie lub nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, w wyjątkowych sytuacjach informacja może być udostępniona w terminie nie dłuższym niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Zapraszamy na stronę BIP Urzędu Gminy