facebook
youtube

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

1. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino-Strzelinko -Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej

Całkowita wartość zadania: 2 842 848,57 zł
Dofinansowanie: 2 660 000,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano zadanie obejmujące budowę   sieci wodociągowej o długości ok. 3 km, która zastąpiła wyeksploatowaną, nieszczelną, cementowo – azbestową istniejącą  sieć wodociągową.  Połączenie istniejącej sieci w m. Strzelino i Włynkowo w układ pierścieniowy,  pozwoli na różne warianty zasilania. Do wodociągu na terenach miejscowości, podłączono istniejące sieci i przyłącza.

2. Nazwa zadania: Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w poppeegerowskiej m-sci Kusowo

Całkowita wartość zadania: 19 086 667,96 zł
Dofinansowanie: 9 310 000,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową o dł. ok 1862,9m z przyłączami;  rozbudowano Stację Uzdatniania Wody na potrzeby m. Kusowo, poprzez budowę zbiornika wody uzdatnionej i zestawu pomp drugiego stopnia. Przebudowano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 2140 m, zbiornik retencyjny oraz odbudowano infrastrukturę drogową o dł. około 2 km wraz z budową oświetlenia.

3. Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać – Redęcin w Gminie Słupsk

Całkowita wartość zadania: 2 498 044,90 zł
Dofinansowanie: 2 373 142,65 zł

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano na odcinku Gać – Redęcin zadanie polegające na budowie ścieżki rowerowej dwukierunkowej o szerokości 2,0-2,50 m z betonu asfaltowego. Wraz z budową ścieżki rowerowej wykonano zjazdy indywidualne z kostki betonowej. Wzdłuż ścieżki wykonano utwardzone placyki z kostki betonowej na ławki z oparciem i na kosze na śmieci.

4. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warblewo wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową sieci wodociągowej

Całkowita wartość zadania: 6 707 385,59 zł
Dofinansowanie: 6 122 465,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmujące przebudowę drogi gminnej w miejscowości Warblewo. Zadanie polega na poszerzeniu jezdni z nawierzchni asfaltowej do szerokości 4,5 m, przebudowie chodników wraz ze zjazdami i dojściami do posesji, budowie poboczy, budowie nowego oświetlenia drogowego wraz ze skablowaniem istniejącego oświetlenia, odwodnieniem drogi, budowie kanału technologicznego oraz usunięciu kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ponadto, w ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej.

5. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej oraz modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w Jezierzycach.

Całkowita wartość zadania: 2 400 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Krępa Słupska. Zakres prac obejmował budowę zbiornika retencyjnego oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z montażem studni rewizyjnych i separatora lamelowego z osadnikiem. W ramach zadania w miejscowości Jezierzyce wykonano modernizację azbestowo-cementowych i stalowych odcinków sieci wodociągowej oraz modernizację sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i studniami.

6. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej Redzikowo - Wieszyno oraz budowa dróg na SSSE w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą i stacją uzdatniania wody.

Całkowita wartość zadania: 53 997 000,00 zł
Dofinansowanie: 50 274 000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się budowę drogi gminnej na odcinku Redzikowo – Wieszyno oraz budowę dróg gminnych na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefach Redzikowo i Wieszyno wraz z niezbędną infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody. W ramach zadania planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej, a następnie budowę dróg wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego oraz budowę stacji uzdatniania wody.

7. Nazwa zadania: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obr. Włynkowo oraz rozbudowa
i modernizacja infrastruktury tech. w postaci sieci i urządzeń wodociągowych w miejscowości Głobino.

Całkowita wartość zadania: 3 000 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Planowana do realizacji inwestycja ma na celu uzbrojenie terenów inwestycyjnych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo usługowe oraz mieszkaniowe jednorodzinne, w bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanej obecnie drogi krajowej DK21 Słupsk – Ustka. Zadanie obejmuje rozbudowę infrastruktury technicznej w postaci sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych wraz z sieciową, zbiorczą przepompownią ścieków, w obrębie geodezyjnym Włynkowo. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w miejscowości Głobino polegać będzie na przebudowie istniejącej, wyeksploatowanej sieci wodociągowej w ciągu pasa drogowego ul. Polnej

8. Nazwa zadania: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej we Włynkowie wraz z zewnętrzną instalacją gazową

Całkowita wartość zadania: 1 699 641,19 zł
Dofinansowanie: 1 000 000,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach inwestycji w kondygnacji przyziemia zmieniona zostanie ogólna komunikacja wewnętrzna, wydzielona zostanie dyżurka, pomieszczenie porządkowe, przebudowana zostanie toaleta, pomieszczenia garażowe na wozy straży pożarnej oraz wybudowany zostanie magazyn. W kondygnacji piętra utworzona zostanie komunikacja ogólna, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, salka szkoleniowa i związany z nią magazynek oraz aneks kuchenny. Ponadto, w ramach realizacji inwestycji planuje się korektę i uzupełnienie wewnętrznego układu komunikacji pieszo - jezdnej na działce.

9. Nazwa zadania: Budowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo

Całkowita wartość zadania: 15 100 000,00 zł
Dofinansowanie: 14 798 000,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie inwestycyjnym przy drodze ekspresowej S6 w miejscowości Redzikowo. W ramach zadania planuje się sporządzenie dokumentacji technicznej, a następnie budowę dróg wraz z budową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.

10. Nazwa zadania: Modernizacja Parku Wodnego

Całkowita wartość zadania: 2 223 000,00 zł
Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację parku wodnego w tym: kręgielni, strefy basenowej oraz pozostałych pomieszczeń i systemów na terenie obiektu. Park wodny znajduje się w Redzikowie. Obiekt wymaga gruntownej modernizacji z uwagi na wyeksploatowanie oraz w celu jego uatrakcyjnienia i dostosowania go dla osób z niepełnosprawnościami.

11. Nazwa zadania: Budowa przedszkola w miejscowości Głobino na terenie Gminy Słupsk

Całkowita wartość zadania: 7 682 520,20 zł
Dofinansowanie: 6 530 142,17 zł

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest budowa przedszkola gminnego (w tym część sal edukacyjnych, która przeznaczona zostanie dla dzieci starszych ze szkoły podstawowej w Głobinie), na terenie Gminy Redzikowo. Inwestycja obejmuje budynek przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, podziemnym zbiornikiem wody do celów przeciwpożarowych, układem komunikacji na działce (wraz z miejscami postojowymi), drogą dojazdową, placem zabaw dla dzieci, zagospodarowaniem terenu (w tym oświetlenie) oraz pozostałymi niezbędnymi obiektami, instalacjami, przyłączami i urządzeniami budowlanymi.

12. Nazwa zadania: Modernizacja systemu dostawy wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Słupsk

Całkowita wartość zadania: 3 620 000,00 zł
Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację i rozbudowę systemu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Redzikowo. W ramach zadania zostanie rozbudowana sieć wodociągowa z Głobina do Płaszewka, zbudowana zostanie stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Siemianice oraz zmodernizowany zostanie wyeksploatowany układ wodociągowy Strzelino – Włynkówko. Ostatnim zadaniem zaplanowanym do realizacji jest modernizacja kanalizacji sanitarnej biegnącej w ciągu ulic Leśnej i Słupskiej w miejscowości Bydlino.

13. Nazwa zadania: Pierwszy etap modernizacji zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Strzelinie

Całkowita wartość zadania: 1 530 612,00 zł
Dofinansowanie: 1 500 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji jest obiekt kościoła filialnego pw. Św. Antoniego w Strzelinie, wpisanego do rejestru zabytków. Zakres planowanych prac obejmuje niezbędne prace remontowo-konserwatorskie umożliwiające ponowne otwarcie kościoła dla wiernych. Renowacja oraz modernizacja istniejącego obiektu kościoła oparta będzie na tej samej powierzchni zabudowy. Przeprowadzone prace będą miały charakter odtworzeniowy, możliwie zachowawczy przywracający do właściwego stanu technicznego i stylistycznego.

14. Nazwa zadania: Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED w Gminie Słupsk

Całkowita wartość zadania: 256 500,00 zł
Dofinansowanie: 205 200,00 zł

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy niskoemisyjne na terenie Gminy Słupsk, obecnie Gminy Redzikowo. Realizację zadania planuje się w miejscowościach: Siemianice, Swołowo, Wierzbięcin, Gałęzinowo, Bierkowo, Bydlino, Kusowo, Głobino, Strzelinko, Redęcin, Redzikowo, Wieszyno, Włynkówko. Wymiana opraw nieenergooszczędnych spowoduje zmniejszenie ilości awarii oświetlenia, które obecnie jest przestarzałe i energochłonne.

* * *

Informacja o dofinansowaniu inwestycji ze środków
Funduszu Celowego.

Gmina Słupsk  w 2019 roku pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Słupsk (Bierkowo ul. Słoneczna - 119100g, Siemianice ul. Boczna - 119056g, Gałęzinowo - droga wewnętrzna i droga publiczna nr 119017g, drogi wewnętrzne na osiedlu w m. Redzikowo, Grąsino - droga publiczna nr 119117g oraz droga wewnętrzna)".

Łączna wartość inwestycji: 5 884 978,54 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 2 728 522,00 zł

Łączna długość budowanych i przebudowanych dróg wynosi 2,33 km. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie dróg, chodniki, ciągi pieszo - rowerowe, odwodnienie i oświetlenie dróg.

* * *

W dniu 6 maja 2020 Gmina Słupsk podpisała dwie umowy na dofinansowanie przebudowy dróg na następujące zadania:

Zadanie nr 1. "Przebudowa drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 536 140,49 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 260 451,00 zł

Dla zadania nr 1 długość drogi przewidzianej do wykonania wynosi 220 m. Wzdłuż drogi na całej jej długości przewidziano do wykonania ścieżkę rowerową oraz chodnik.

Dla zadania nr 1

Zadanie nr 2. "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 37 (numer drogi nr 119014g) oraz drogi gminnej niepublicznej w m. Strzelino"

Łączna wartość inwestycji: 2 542 566,07 zł
Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 1 151 720,00 zł

Dla zadania nr 2 łączna długość dróg przewidzianych do przebudowy to 1.38 km. W ramach przebudowy wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi, chodniki, odwodnienie wraz z oświetleniem.

* * *

Informacja o dofinansowaniu inwestycji
ze środków budżetu Państwa

PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

1. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo" - "Budowa toru rowerowego typu Pumptrack oraz placu do aktywności ruchowej typu Street workout"

Całkowita wartość inwestycji po przetargu: 682 242,34 zł
Dofinansowanie z budżetu Państwa: 535 127, 00 zł

Inwestycja obejmuje realizacje toru do jazdy na rowerze typu ‘pumptrack’ oraz placu do aktywności ruchowej typu Street Workout wraz z małą architekturą towarzyszącą typu: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz modernizację istniejącego boiska . Całość uzupełniona będzie o oświetlenie oraz ścieżki z nawierzchni mineralnej umożliwiające dojście do projektowanych atrakcji.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

2. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo" - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - Budowa miasteczka rowerowego.

Całkowita wartość zadania: 284 131,40 zł
Dofinansowanie: 227 305,00 zł

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano budowę:

 • czterech jezdni w układzie południkowym (w tym jedna tzw. kręta droga)
 • trzech jezdni w układzie równoleżnikowym,
 • jezdni do wykonywania tzw. „ósemek”,
 • jednego skrzyżowania z ruchem okrężnym,
 • przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej,
 • chodników dla pieszych,
 • dwóch wysepek kanalizujących ruch
 • ustawienie znaków drogowych: pionowe, poziome

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

3. Nazwa zadania: Budowa dwóch obiektów sportowych na terenie Gminy Słupsk: bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino oraz boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo,

Całkowita kwota zadania: 1 190 796,83 zł
Dofinansowanie: 952 637,46 zł

Przedsięwzięcie dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Lubuczewo oraz bieżni lekkoatletycznej w miejscowości Głobino.

W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace:

 • bieżnia 4 - torowa okrężna o długości około 200 metrów - Głobino
 • bieżnia prosta jako przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej
 • rzutnia do pchnięcia kulą
 • skocznia do skoku w dal
 • boisko wielofunkcyjne w miejscowości Lubuczewo na działce o numerze 12/2 o wymiarach całkowitych 28m x 18 m.
 • nawierzchnia syntetyczna
 • pole do gry w koszykówkę
 • pole do gry w siatkówkę
 • pole do gry w tenisa ziemnego

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

4. Nazwa inwestycji: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krępie Słupskiej

Całkowita kwota zadania: 309 671,22 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 247 736,88. zł. (w 2020 r. -173 415,88 zł, a w 2021 wynosiło 74 321,00)

W ramach zadania wykonano; pole do gry w koszykówkę, pole do gry w siatkówkę, pole do gry w tenisa ziemnego.
Zamontowano również dwie bramki stalowe. Teren boiska został ogrodzony i oświetlony. Ponadto wykonano utwardzone miejsca postojowe.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

5. Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową sięgaczy w miejscowości Głobino – Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 1 992 028,84 zł,

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 593 622,68 zł ( w tym w 2020 r. 1 548 755,68 zł, w 2021r. 44 867,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sięgaczy w celu polepszenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Słupsk.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2024.

6. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej - Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 1 083 345,14zł,
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 866 676,11 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie odwodnienia, przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej, wykonanie asfaltowej nawierzchni jezdni z poboczem z kruszywa łamanego, jak również wykonanie: ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów gospodarczych, fragmentów chodnika i dojść do posesji, oświetlenie.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

7. Nazwa zadania: Przebudowa z rozbudową ul. Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 2 251 052,97 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 793 129,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie: odwodnienia, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, oznakowania pionowego i poziomego, jak również wykonanie: ścieżki rowerowej dwukierunkowe o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

8. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa dróg gminnych stanowiących ulice: Rzemieślniczą, Brzozową oraz Miejską w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk

Całkowita kwota zadania: 575 066,57 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 403 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała przebudowie drogi - ul. Rzemieślniczej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni asfaltowej pasem zieleni. Wraz z oświetleniem, budowę chodnika na ul. Miejskiej oraz chodnika i nakładki na jezdnię asfaltową na ul. Brzozowej wraz z budową odwodnienia.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

9. Nazwa inwestycji: Budowa oraz wyposażenie przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Włynkówko na terenie Gminy Słupsk- etap II budowa i wyposażenie.

Całkowita kwota zadania: 5 804 101,30 zł
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 902 050,64 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wybudowanie budynku przedszkola, pełne uzbrojenie terenu, kompletne zagospodarowanie terenu, w tym: zjazd z drogi publicznej, komunikacja wewnętrzna (jezdna, piesza i pieszo-jezdna), wykonanie elementów małej architektury, wykonanie ukształtowania terenu, zagospodarowanie terenów zielonych wraz nasadzeniami, oświetlenie i ogrodzenie terenu, a także wyposażenie obiektu.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

10. Nazwa inwestycji: Adaptacja zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych .

Całkowita kwota zadania: 12 239 145,15
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 9 600 000,00 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie modernizacji zabytkowego pałacu w Lubuczewie poprzez wykonanie m.in. renowację elewacji, naprawy dachu, ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont wnętrz pałacowych. W zakresie zagospodarowania terenu w ramach inwestycji planuje się uporządkowanie struktury przestrzenno-krajobrazowej całości obszaru poprzez zachowanie krajobrazowego charakteru parku oraz wykonanie nowych dojść i dojazdów do budynku, dróg pożarowych, miejsc parkingowych, wjazdów na teren, wykonania nowych ogrodzeń, bram wjazdowych i furtek, przekształcenia stawu w zbiornik wody pożarowej oraz wykonania nowych przyłączy i remontu istniejących sieci.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.

11. Nazwa inwestycji: Modernizacja szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Głobino, Włynkówko.

Całkowita kwota zadania: 2 990 026,30
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 1 495 013,12 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała modernizację, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń szkoły na pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, a także gruntowną modernizację pomieszczeń szklonych, sal lekcyjnych wraz z ich wyposażeniem.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

12. Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Wrzeście na terenie Gminy Słupsk.

Całkowita kwota zadania: 6 108 125,51
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 999 999,96 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała wybudowanie budynku przedszkola, pełne uzbrojenie terenu, kompletne zagospodarowanie terenu, w tym: komunikacja wewnętrzna (ciąg pieszo –jezdny, miejsca postojowe, chodniki), wykonanie trawników i oświetlenia, a także wyposażenie obiektu.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

13. Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.

Nazwa inwestycji: Dokończenie modernizacji oraz wyposażenie szkół podstawowych w miejscowościach: Redzikowo, Jezierzyce, Włynkówko wraz z modernizacją Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bierkowie.

Całkowita kwota zadania: 4 526 991,08
Dofinansowane z Budżetu Państwa: 2 263 495, 47 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmowała modernizację, przebudowę i dostosowanie pomieszczeń szkoły na pracownie, pomieszczenia socjalne i techniczne, a także gruntowną modernizację pomieszczeń szklonych, sal lekcyjnych wraz z ich wyposażeniem.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

14. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko

Całkowita wartość zadania : 1 903 167,71

Dofinansowanie : 1 332 800,21

Przedmiotowa inwestycja obejmowała budowę boiska wielofunkcyjnego zawierającego pole do gry w koszykówkę, siatkówkę, i tenisa ziemnego. Ponadto boisko wyposażono w stalowe bramki, teren boiska ogrodzono, oświetlono i wykonano utwardzone miejsca postojowe. W ramach projektu wykonano również tor pumptrack oraz zmodernizowano boisko trawiaste poprzez wykonanie nowej nawierzchni.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

15. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk

Całkowita wartość zadania: 8 438 136,20
Dofinansowanie: 6 750 508,96

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowę istniejących studni kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

16. Nazwa zadania: Budowa ulicy Leśnej i Łąkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzeście

Całkowita wartość zadania: 5 635 323,66 zł
Dofinansowanie: 4 508 258,92

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

17. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska, toru pumptrack wraz z elementami małej architektury oraz modernizacja boiska trawiastego w miejscowości Włynkówko

Całkowita wartość zadania: 1 903 167,71
Dofinansowanie: 1 332 800,21

W wyniku realizacji inwestycji zrealizowano (krótki opis)

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

18. Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bierkowo".

Przedsięwzięcie dotyczy zagospodarowania terenu rekreacyjnego składającego się z:

 • robót przygotowawczych
 • lekkoatletycznej bieżni rekreacyjnej
 • rekreacyjnej skoczni do skoku w dal
 • Toru PUMPTRACK - EASY PUMP I MINI PUMP
 • Stworzenia układu komunikacyjnego
 • Wykonania oświetlenia wraz z monitoringiem

Wartość inwestycji: 2 099 000,00 zł
Dofinansowanie: 1 648 000,00 zł

* * *

19. Nazwa zadania: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo" - etap II Realizacja zadań wyłonionych metodą konsultacji społecznych mieszkańców miejscowości Redzikowo - "Zagospodarowanie parku oraz Budowa pomostu wraz ze ścieżkami dla ruchu pieszych w miejscowości Redzikowo".

W ramach inwestycji wykonany zostanie pomost na istniejącym stawie wraz elementy małej architektury i ścieżkami dla ruchu pieszych; uporządkowany zostanie teren parku, w którym wykonane zostanie oświetlenie oraz wybudowane zostaną ścieżki piesze.

Koszt inwestycji: 1 033 887,35
Dofinansowanie: 827 109,88 zł

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM  NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2024.

20. Nazwa inwestycji: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej, poprzez budowę Pumptrack, placu street workout, miasteczka rowerowego, zagospodarowanie stawu oraz parku w miejscowości Redzikowo. Projekty wyłonione metodą konsultacji społecznej mieszkańców miejscowości Redzikowo" - Etap I dokumentacja techniczna.

W ramach zadania dofinansowana zostanie dokumentacja techniczna  niezbędna do uzyskania zgody na realizację przedsięwzięć ( zgłoszenie / pozwolenie na budowę):

 • Pump Track
 • Street Workout
 • Zagospodarowanie parku w Redzikowie
 • Zagospodarowanie stawu w Redzikowie

Etap ten obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne w celu przygotowania i prawidłowego wykonania dokumentacji, w tym uzyskanie wszelkich opinii, zgód i konsultacji wymaganych prawem, a niezastrzeżonych wyraźnie do obowiązków Zamawiającego.

Całkowita wartość zadania: 120 540,00 zł
Dofinansowanie: 80 000,00 zł

* * *

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ ZWIĘKSZANIA SZANS ROZWOJOWYCH ZIEMI SŁUPSKIEJ NA LATA 2019-2026.

21. Nazwa zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Gać na terenie Gminy Słupsk"

Planowana inwestycja obejmuje budowę świetlicy we wsi Gać (dz. nr 236/5), wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami, urządzeniami technicznymi, układem komunikacyjnym pieszym i jezdnym , pozostałym zagospodarowaniem terenu.

Całkowita wartość inwestycji: 4 223 359,97 zł
Dofinansowanie: 2 800 000,00 zł

* * *

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 13 października 2023 Gmina Słupsk podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.

"Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż drogi gminnej nr 119042G (ulica Spacerowa) w miejscowości Siemianice"

Łączna wartość inwestycji: 1.335.212,04 zł
Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 901.868,80 zł

W ramach zadania planuje się budowę drogi dla pieszych i rowerzystów szerokości 4,0 m i długości 482 mb. Ponadto zaplanowano wykonanie oświetlenia drogowego oraz budowę kanału technologicznego i odwodnienia drogi.

* * *

W dniu 07 grudnia 2023 Gmina Słupsk podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.

"Przebudowa drogi gminnej nr 119048G wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż działki drogowej nr 46 w miejscowości Swochowo"

Łączna wartość inwestycji: 5.346.029,10 zł
Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.443.229,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi na łącznej długości 904 mb wraz z budową ścieżki rowerowej. Ponadto wykonane zostało oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. W trakcie robót usunięto kolizje z istniejącymi sieciami elektrycznymi, teletechnicznymi i siecią wodociągową.