facebook
youtube

Deklaracja dostępności

URZĄD GMINY SŁUPSK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gminaslupsk.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-31
Metoda przygotowania oświadczenia:
samoocena
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Ewa Guzińska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
ewag@gminaslupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
+48 59 842 84 60 wew. 48

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
• Organ nadzorujący: Wójt Gminy Słupsk • Adres: Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk • E-mail: info@gminaslupsk.pl • Telefon: 59 842 84 60

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2017-06-01
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-09-30
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
brak aplikacji mobilnej
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynek położony jest na ulicy Sportowej 34, w Słupsku. Lokalizacja umożliwia dojazd z miejscowości gminy Słupsk autobusem lub własnym środkiem transportu. Najbliższe przystanki autobusowe: 1. Przystanek autobusowy – Słupsk, Sportowa (około 300 metrów) – przystanek ZIM, linia nr 2 2. Przystanek autobusowy – Słupsk, Owocowa (około 1500 metrów) – przystanek ZIM, linia nr 2 Dojazd – linią autobusową nr 2 – rozkład jazdy ZIM - https://m.zimslupsk.com/0002/kierunki?direction=0002 Linia autobusowa obsługiwana jest pojazdami niskopodłogowymi. Budynki Urzędu Gminy Słupsk: • Wejście do budynku A oraz budynku B – z ulicy Sportowej. Wejście do budynków Urzędu Gminy Słupsk – chodnik. Budynek A – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Budynek B – posiada podjazd dla wózków inwalidzkich oraz windę. • Parking i miejsce postojowe: Na terenie parkingu znajduje się wydzielone miejsce dla osoby niepełnosprawnej oznaczone kolorem niebieskim. • Dostępność sali konferencyjnej – wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami od strony wejścia głównego do budynku Urzędu. Możliwość poruszania się na wózku, brak progów przy wejściu do sali. Duży ekran ścienny. • Oznaczenie - Budynki A i B są wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściach. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących • Biuro obsługi interesanta (BOI) Kancelaria ogólna Urzędu znajduje się na parterze budynku A. • W Budynku A – zlokalizowane są następujące stanowiska: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, ewidencja ludności, podatki, dowody osobiste, księgowość budżetowa, audytor, kasa, zamówienia publiczne, obsługa Rady Gminy, Informatycy, zarządzanie kryzysowe, kadry, rzecznik prasowy. • W Budynku B zlokalizowane są następujące stanowiska: działalność gospodarcza, ochrona środowiska, geodezja, zagospodarowanie przestrzenne, stanowisko ds. funduszu sołeckiego, inwestycje drogowe i kubaturowe, sprzedaż nieruchomości gminnych, stanowisko ds. Rolnictwa i dzierżawy. • Toalety : Budynek A – brak toalet dla osób z niepełnosprawnością • Budynek B – sprawdzić. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Obsługa niesłyszących • W Urzędzie Gminy Słupsk istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. • Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy: mailowo na adres; info@gminaslupsk.pl lub telefonicznie pod numerem (59) 842 84 60. • Urząd nie posiada pętli indukcyjnych. Pies asystujący • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Wójt Gminy Słupsk
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
Podstawa prawna • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526 • Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848