facebook
youtube

Urząd Gminy w Słupsku informuje, że do 31 stycznia br. można składać wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy;

kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki; ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich; porządku i bezpieczeństwa publicznego; działalności charytatywne; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; promocji i organizacji wolontariatu.

W przypadku nierozdysponowania w całości kwoty przeznaczonej w budżecie gminy na realizację wniosków Wójt Gminy Słupsk może ogłosić kolejny termin składania wniosków.

Link do strony https://www.gminaslupsk.pl/strona/menu/34_inicjatywy_lokalne