facebook
youtube

Wracając do sprawy obietnicy władz Miasta Słupsk w sprawie zwolnień za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców Bierkowa, prezentujemy poniżej stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, w przedmiotowej sprawie.Z oryginałem pisma możecie zapoznać się Państwo w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34.

Treść odpowiedzi:

Pani

Barbara Dykier

Wójt Gminy Słupsk

Szanowna Pani Wójt,

 

w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 14 lutego 2022 r., które wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za pośrednictwem platformy ePUAP w tożsamej dacie, dotyczące problematyki związanej z planowaną zmianą granic administracyjnych miasta Słupska oraz zamiarem objęcia zwolnieniem z opłaty za gospodarowanie odpad ami komunalnymi wskazanej w niniejszym piśmie kategorii właścicieli nieruchomości, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.(...)

(…) Odnosząc się z kolei do zamiaru objęcia zwolnieniem z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenach zlokalizowanych w obrębie składowiska odpadów, tut. Izba wskazuje, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do zastosowaniu tego typu zwolnień w oparciu o wskazane powyżej kryterium podmiotowe. Przepisy ustawy z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) nie przewidują bowiem takiej możliwości. Wyżej powołana ustawa przewiduje bowiem dwa rodzaje zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszy z nich ma charakter fakultatywny i został ustanowiony w ust. 4 art. 6k ww. ustawy, w myśl którego rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r.poz. 1876 i 2369), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.1348 i 2400). Drugi zaś ma charakter obligatoryjny i został przewidziany w ust. 4a ww. przepisu art. 6k, zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Wyżej powołana ustawa nie daje organowi gminy uprawnień do wprowadzenia innych zwolnień.