facebook
youtube

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka na lata 2022 - 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Drodzy mieszkańcy,

Wójt Gminy Słupsk wraz z Prezydentem Miasta Słupska oraz partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF Słupsk-Ustka) tj. Powiatem Słupskim, Gminą Miasto Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Słupsk, Gminą Ustka, Gminą Damnica zapraszają do udziału w konsultacji projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk – Ustka na lata 2022 – 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko".

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30). Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
 • Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
 • Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego3, 76-270 Ustka;
 • Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
 • Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
 • Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
 • Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
 • Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
 • Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
 1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
 2. na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: mofslupsk@um.slupsk.pl.
 3. w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_oos_mof_slupsk-ustka

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 21.04.2022 r. do dnia 13.05.2022 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.

Pliki do pobrania:

Informacja opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej