facebook
youtube

Na wniosek Wójta Gminy Słupsk Wojewoda Pomorski przesłał całość opinii/pisma, które skierowane zostało do Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji, w temacie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska. Czytając wskazaną opinię ciężko stwierdzić, że jest ona pozytywną dla miasta Słupsk. W naszej ocenie jest wręcz przeciwnie.

Treść opinii dostępna jest tutaj...

  • Wbrew przekazowi medialnemu Miasta Słupsk opinia Wojewody nie jest opinią pozytywną. Przeciwnie, Wojewoda chcąc zachować rolę obiektywnego mediatora wyraził w opinii wysoce ostrożnościowe podejście wykazując z jednej strony zrozumienie dla potrzeby zmian granic Miasta celem zapewnienia Miastu lepszych warunków rozwoju w związku z powszechnie znanymi problemami Miasta natury finansowej i demograficznej, z drugiej podnosząc wyraźnie i zdecydowanie, że Miasto nie wykazało we wniosku, dlaczego wskazane w nim obszary i we wskazanej części mają podlegać włączeniu w jego granice.
  • Bezspornym jest to, że Wojewoda wyraził zdecydowany i kategoryczny sprzeciw wobec realizacji wniosku Miasta w całości – gdyż prowadziłoby to do katastrofalnych skutków finansowych i społecznych blokujących rozwój Gminy Słupsk na najbliższych kilkadziesiąt lat.
  • Analiza całej opinii Wojewody – a nie wyłącznie wyrwanych z jej kontekstu fragmentów, co czyni Miasto w mediach społecznościowych - prowadzi przy tym jednoznacznie do wniosku, że Wojewoda uznał, że wniosek Miasta jest przedwczesny - wymaga dalszych prac, analiz i rozmów, celem wytypowania terenów wymagających ewentualnie włączenia do Miasta i wypracowania warunków takiego włączenia.
  • Kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia opinii Wojewody ma zawarte w nim wyraźne wskazanie, że w odniesieniu do sześciu z siedmiu sołectw Miasto nie wykazało w żaden sposób spełnienia warunków z art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, a wniosek operuje wyłącznie ogólnikami nie popartymi żadnymi konkretnymi analizami więzi łączących wytypowane do włączenia obszary z Miastem. Podkreślić w tym kontekście trzeba, że brak wykazania przez Miasto spełnienia ustawowych przesłanek zmiany granic w odniesieniu do aż sześciu z siedmiu sołectw czyni wniosek co najmniej w tej części, a naszym zdaniem również w całości, bezprzedmiotowym, gdyż bez przedmiotowego uzasadnienia wniosek nie posiada zdolności do bycia rozpoznanym. W naszej ocenie, wniosek nie może być uwzględniony również w części, gdyż przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczyły włączenia w granice Miasta całości wytypowanego we wniosku obszaru.
  • Błędne wrażenie może wywołać to, że Wojewoda przyjął w części końcowej opinii, że wniosek mógłby zostać zrealizowany w odniesieniu do 2-3 sołectw, ale odczytując tą rekomendację nie można pominąć tego, że nie wskazał on równocześnie, jakich konkretnie sołectw miałaby ona dotyczyć. Oznacza to, że Wojewoda na bazie uzyskanego wniosku Miasta nie był w stanie odpowiedzialnie wskazać, w jakim zakresie i w zgodzie z prawem granice Miasta mogłyby zostać ewentualnie rozszerzone. Nie jest bowiem rolą Wojewody dowodzić, ile obszarów, w jakiej części i dlaczego miałyby podlegać włączeniu do Miasta. Obowiązek wykazania tych elementów spoczywał na Mieście, a Miasto go nie zrealizowało. Wojewoda nie może w tym zakresie zastępować Miasta, a już tym bardziej - wbrew oczekiwaniom Miasta - nie może tego uczynić Rada Ministrów, która bazuje wyłącznie na wniosku złożonym przez Miasto i nie przeprowadza własnego postępowania dowodowego celem ustalenia, jak w odniesieniu do konkretnych obszarów kształtują się ich związki z Miastem.
  • Wojewoda słusznie wskazał w opinii, że propozycja Miasta budzi również liczne wątpliwości i zastrzeżenia. W opinii w pełni podzielił naszą argumentację, że Miasto we wniosku pominęło, że skutkiem realizacji jego propozycji zmiany granic będzie m.in.:

- wyłączenie z ochrony prawnej wielkopowierzchniowych obszarów rolnych stanowiących grunty dobrej lub bardzo dobrej klasy,

- pozbawienie znacznej części właścicieli i użytkowników wieczystych ich dotychczasowych praw do przeznaczenia nieruchomości na cele budowlane bez możliwości ich przywrócenia,

sugerując wyraźnie, że obszary o charakterze rolnym i przeznaczone pod zabudowę w planach miejscowych przyjętych według dotychczasowych zasad powinny pozostać w Gminie Słupsk.

  • Wojewoda słusznie podkreślił również – na co także zwracaliśmy uwagę - że Miasto w trakcie prac nad wnioskiem nie podjęło z nami żadnych rozmów w zakresie wypracowania koncepcji rozliczeń za ewentualne przejęcie mienia komunalnego służącego realizacji zadań publicznych oraz w zakresie wypracowania koniecznych porozumień, co do sposobu i warunków realizacji zadań publicznych po ewentualnej zmianie granic celem zachowania ciągłości ich wykonywania.
  • Opinia Wojewody pokazuje zatem zdecydowanie, że inicjatywa Miasta nie została prawidłowo przygotowana, była wypracowana w pośpiechu i nie może zostać zrealizowana w przedłożonym kształcie, a ewentualna zmiana granic wymagałaby dokonania w przyszłości dodatkowych, pogłębionych analiz.
  •  Gmina Słupsk pozostaje otwarta na dialog z Miastem i podtrzymuje swoje wcześniejsze deklaracje dotyczące współpracy międzygminnej z Miastem w możliwie jak najszerszym zakresie. W naszej ocenie partnerskie relacje przyniosą o wiele więcej korzyści dla mieszkańców obu gmin i całego regionu oraz lepiej wpisują się w koncepcje rozwoju obszarów funkcjonalnych, aniżeli zmiany granic gmin dokonywane z korzyścią wyłącznie dla jednej z nich.