facebook
youtube

W dniu 13 lipca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu do spraw Ustroju Samorządów, Obszarów Miejskich i Metropolitarnych, podczas którego obecni byli między innymi przedstawiciele Gminy Słupsk, Powiatu Słupskiego oraz Miasta Słupska. Zespół nie wydał opinii w sprawie projektu Rozporządzenia dotyczącego zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk rekomendując dalsze negocjacje. Zgodnie z ustaleniami, mediatorem w sprawie wyznaczony został Przewodniczący Zespołu do spraw Ustroju Samorządów, Obszarów Miejskich i Metropolitarnych pan Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu.

W dniu 18 lipca br. (poniedziałek), w Sopocie, w spotkaniu negocjacyjnym, któremu przewodniczył Prezydent Sopotu, uczestniczyli: Wójt Gminy Słupsk – Barbara Dykier, Sekretarz Gminy Słupsk – Adam Sędziński. Stronę Miasta Słupsk reprezentowała Wiceprezydent Marta Makuch, Sekretarz Miasta - Łukasz Kobus oraz pan Paweł Krzemień z Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Na zaproszenie pana Prezydenta Sopotu w spotkaniu udział wzięli również Starosta Powiatu Słupskiego – pan Paweł Lisowski oraz pan profesor Krystian Ziemski.

W toku rozmów Miasto Słupsk zaproponowało Gminie Słupsk rekompensatę finansową w zamian za włączenie w granice miasta terenów sołectw Bierkowo i Siemianice, na co oczywiście nie było naszej zgody.

Porozumienia o dobrowolnym oddaniu terytorium, razem z mieszkańcami, nigdy bym nie zawarła. Mieszkańcy Gminy Słupsk i ich wola pozostania w naszej gminie są wartością i dobrem bezcennym i nigdy nie była i nie będzie elementem jakichkolwiek negocjacji.

W uzgodnieniu z Radą Gminy, nasza propozycja wychodziła naprzeciw tak często powtarzanym przez władze Miasta argumentom o braku terenów do dalszego rozwoju Słupska. Zaproponowaliśmy przekazanie obszarów o powierzchni prawie 600 ha terenów niezurbanizowanych (co stanowi ponad 12% obecnej powierzchnia Miasta) wraz z terenami na których znajduje się instalacja unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, miejskiej spółki Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Bierkowie, która zasilałaby, corocznie budżet Miasta kwotą ponad 3 mln. zł.

Złożenie takiej propozycji to była bardzo trudna decyzja, którą wspólnie z Radnymi Gminy Słupsk podjęliśmy wiedząc, że tylko w ten sposób możemy „uratować” nasze zamieszkałe sołectwa, tym bardziej że jesteśmy przekonani, że rozwój regionu słupskiego jest możliwy bez zmiany granic, przy dobrej współpracy wszystkich samorządów.

Jednym z naszych warunków przekazania terenów niezurbanizowanych miała być również deklaracja Miasta o niewystępowaniu w najbliższych latach z wnioskami o zmianę granic kosztem terenów gminy Słupsk, mając nadzieję, że w tym czasie przepisy prawa w zakresie zmiany granic zostaną ucywilizowane i o ewentualnych korektach granic będą decydowali mieszkańcy, a nie politycy.

Podczas negocjacji w Sopocie wydawało się, że kompromis został wypracowany, tj. sołectwa Bierkowo i Siemianice zostaną w Gminie Słupsk, a Miasto przejmie tereny niezurbanizowane. Jedynym spornym elementem pozostał teren inwestycyjny w Płaszewku, który zgodnie z wnioskiem miasta miałby być włączony w granice administracyjne Miasta. Na taką propozycję władze gminy nie wyraziły zgody proponując w zamian dodatkowo tereny niezurbanizowane – w bezpośrednim sąsiedztwie strefy Płaszewko o wielkości prawie 90 ha, które zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod inwestycje.

W tej kwestii nie doszliśmy do porozumienia i zgodnie z sugestią mediatora pana Jacka Karnowskiego Prezydenta Sopotu, temat ten miał być przedmiotem naszych rozmów już w Słupsku w dniu wczorajszym tj. 19 lipca.

Niestety, na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie wojewódzkim przedstawiciele Miasta wycofali się z dotychczasowych ustaleń i negocjacje zostały zerwane.

Władze Miasta ostatecznie stwierdziły, iż decyzję pozostawiają Radzie Ministrów, a w przypadku niekorzystnego dla Słupska zakończenia sprawy, zapowiedziały składanie kolejnych wniosków o zmianę granic administracyjnych Miasta Słupska.

W dniu wczorajszym (19.07.2022) w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, na którym Komisja nie wydała opinii w sprawie zmiany granic Miasta Słupsk.

Decyzję w tej sprawie w formie rozporządzenia podejmie Rada Ministrów do dnia 30 lipca br.. Mamy nadzieję, że będzie ona zgodna z oczekiwaniami ponad 17 tys. mieszkańców Gminy Słupsk.

 

Wójt Gminy Słupsk

Barbara Dykier

1. Pismo do Wiceministra Pawła Szefernakera, MSWiA

2. Pismo Wiceprezydent Słupska Marty Makuch do Wójta Gminy Słupsk z dnia 19 lipca br.

3. Odpowiedź Wójta Gminy Słupsk Barbary Dykier na pismo Wiceprezydent Słupska, z dnia 19 lipca br.