facebook
youtube

Szanowni mieszkańcy, rolnicy, właściciele działek położonych w obrębie Krępa, Warblewo, Warlbewko, Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych wyłożył do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Projekt Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” wykłada się do publicznego wglądu na okres od 13.07.2022 do 11.08.2022 włącznie.

W tym okresie,

zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu tego dokumentu.

Z projektem Planu ochrony oraz jego dokumentacją można się zapoznać na stronie internetowej: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-parku-krajobrazowego-dolina-slupi/

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią planu i jego ograniczeniami, które dotyczą zarówno terenu Parku, ale również jego otuliny, w której to położone są Państwa działki, a wszelkie uwagi i wnioski do projektu Planu ochrony składać można drogą pisemną na adres Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4Alub pocztą elektroniczną na adres:pkds.planochrony@pomorskieparki.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.