facebook
youtube

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania

 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oaz w związku z Uchwałą Rady Gminy Słupsk XIX/170/2008 z dnia 25 września 2008, informujemy, iż od dnia 20.09..2022 do 27.09.2022 roku do konsultacji poddane będą następujące projekty uchwał:

Projekty