facebook
youtube

W związku z upływem I Kadencji Rady Seniorów Gminy Słupsk, Wójt Gminy Słupsk ogłasza termin wyborów do II Kadencji Rady Seniorów Gminy Słupsk na lata 2022-2026. Termin wyborów zaplanowano na 20 października 2022 r. Zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Gminy Słupsk do dnia 18 października 2022 r.

Gminna Rada Seniorów jest organem inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy, z którymi będzie współpracować w obszarach dotyczących osób starszych. Szczegółowy zakres zadań Rady określa nadany jej statut.W skład Gminnej Rady Seniorów wchodzić będzie maksymalnie 15 osób wyłonionych spośród zgłoszonych kandydatur. Na pierwszym posiedzeniu Rady zostanie wybrany jej przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz.Kandydatami na członków Gminnej Rady Seniorów mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie gminy Słupsk, nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne. W skład Rady mogą wchodzić przedstawiciele środowiska seniorów oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz środowiska seniorów.

UWAGA: Termin składania zgłoszeń upływa 18 października 2022 r.

Szczegóły w załącznikach:

Zarządzenie: tutaj...

Statut: tutaj...

Uchwała  wprowadzająca zmiany do statutu: tutaj...

Karta zgłoszeniowa:tutaj...