facebook
youtube

Na podstawie Uchwały Nr XLIII/383/2010 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji podajemy do publicznej wiadomości projekty Programów Współpracy na rok 2023.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 20.10.202022 do 27.10.2022. Wszelkie uwagi należy zgłaszać w BOI Urzędu Gminy Słupsk, ul Sportowa 34, 76 - 200 Słupsk w godzinach pracy Urzędu lub drogą mailową na adres info@gminaslupsk.pl. lub promocja@gminaslupsk.pl.

Projekt Programu Współpracy z OPP na rok 2023 - tutaj...

Zarządzenie Wójta - tutaj...

Formularz konsultacyjny - tutaj...