facebook
youtube

Podczas wtorkowej Sesji Rady Gminy, podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na rok 2023. Zgodnie z nią, planowane dochody samorządu w roku 2023 wynoszą 154.769.984 zł. Wydatki natomiast zaplanowane zostały na poziomie 181.597.303 zł.

Największa część wydatków przeznaczona zostanie na Oświatę i wychowanie – 27 % oraz budowę dróg, ścieżek rowerowych, modernizację istniejącej infrastruktury drogowej – 24 %.

Na rok 2023 zaplanowanych zostało szereg inwestycji drogowych, komunalnych, rekreacyjnych jak również tych związanych z rozwojem infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej zaplanowano kwotę 10,2 mln. zł. W tym dziale realizowane będą:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego w Krępie Słupskiej

Modernizacja sieci wodociągowej w Bierkowie

Przebudowa sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Głobino

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych działek w Krępie Słupskiej i Jezierzycach

Inwestycje drogowe to między innymi:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Gać-Redęcin

Przebudowa ul. Leśnej i Kościelnej w Bierkowie

Przebudowa drogi Swochowo-Bukówka

Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz odbudowa dróg w miejscowości Kusowo

Przebudowa drogi Redzikowo-Jezierzyce

Budowa drogi na odcinku Redzikowo-Wieszyno wraz z budową dróg na SSSE

Przebudowa drogi w Warblewie

Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Słupia łączącej miejscowości Włynkówko-Swochowo

Realizacja umowy PPP

Dużą inwestycją która rozpoczęta będzie w roku 2023 to budowa lokali mieszkalnych w Kusowie.

W przyszłorocznym budżecie, realizowane będą inwestycje z zakresu oświaty i wychowania takie jak:

Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Wrzeście

Budowa przedszkola z oddziałami wczesnoszkolnymi w miejscowości Głobino

Na rok 2023 zaplanowano również zakończenie inwestycji w Lubuczewie, gdzie trwa projekt

Adaptacji zespołu pałacowego w Lubuczewie na Centrum Usług Społecznych

Na budowę oświetlenie oraz inwestycje związane z ochroną środowiska przeznaczono 2,5 mln. zł., natomiast na inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 1,5 mln. zł.

Z zakresu kultury fizycznej zaplanowano budowę obiektów sportowych tj. bieżni lekkoatletycznej w Głobinie, boiska wielofunkcyjnego w Lubuczewie oraz boiska wielofunkcyjnego, toru pumptruck wraz z elementami małej architektury oraz boiska trawiastego we Włynkówku.

Fundusz sołecki to kwota w budżecie w wysokości 1.526.330 zł, natomiast na inicjatywy lokalne zaplanowanych zostało 300.000 zł,

Kontynuowane będą programy społeczne między innymi Karta seniora, Karta Dużej Rodziny, program zapobiegania rakowi szyjki macicy, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.