facebook
youtube

Wójt Gminy Słupsk działając na podstawie zapisów uchwały nr UCHWAŁA NR LVII/641/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słupsk dotyczących zmiany nazwy Gminy Słupsk (Dz.Urz. Województwa Pomorskiego z 2023 r. poz. 591) zaprasza mieszkańców Gminy Słupsk do konsultacji społecznych.

1. Przedmiot konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców Gminy Słupsk w sprawie zmiany nazwy Gminy Słupsk na „Gmina Redzikowo”

2. Termin konsultacji: od 16 lutego 2023 roku do 15 marca 2023 roku.

3. Miejsce – Gmina Słupsk

4. Zasięg – obszar administracyjny Gminy Słupsk

5. Forma konsultacji - forma ankiet konsultacyjnych.

6. Formularz ankiety konsultacyjnej zostanie:

1) opublikowany na stronie internetowej Gminy www.gminaslupsk.pl

2) opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;

3) udostępniony u Sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy

4) udostępniony w Urzędzie Gminy

5) udostępniony w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Słupsk

7. Wyrażenie opinii w toku konsultacji polega na udzieleniu informacji następującej treści:

Czy jesteś za zmianą nazwy Gmina Słupsk na „Gmina Redzikowo””

8. Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku X, w odpowiednim miejscu ankiety konsultacyjnej :

Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się”.

8. Wypełnioną Ankietę Konsultacyjną należy przekazać do dnia 15 marca 2023 roku:

1. Osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34,

76 – 200 Słupsk

2. Korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk

3. Do sołtysa każdej miejscowości

4. Do wyznaczonych punktów na terenie Gminy Słupsk.

Ogłoszenie

Formularz ankiety