facebook
youtube

Zachęcamy do złożenia petycji do Sejmu w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad zmianami Ustawy o samorządzie gminnym, które zabezpieczą interesy gmin, będących przedmiotem zmian granic, sprawią, że cały proces będzie sprawiedliwy,  co zapewni poprawę relacji pomiędzy samorządami.

W Sejmie złożony został Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym ( nr druku EW-020-1118/23 )

Poselski projekt ustawy (Druk EW - 020-1118/23)

Zmiana w zakresie Ustawy o samorządzie gminnym dotyczy ważnych przepisów, związanych ze zmianą granic, mianowicie:

1. Utworzenie, połączenie, podział, zniesienie gminy (…) mogą być dokonane jeden raz w czasie trwania kadencji rady gminy.

2. Od decyzji w sprawie zmian terytorialnych (…) rada gminy objętej planowanym tworzeniem, połączeniem, podziałem (…) może wnieść skargę do sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Skarga podlega rozpoznaniu przez sąd administracyjny w terminie 60 dni od dnia jej wniesienia.

Do czasu prawomocnego rozpatrzenia skargi postępowanie w sprawie wydania rozporządzenia, ulega zawieszeniu.

3. W sprawie utworzenia, połączenia, podziału (…) rada gminy przeprowadza referendum lokalne.

Jak złożyć petycję do Sejmu RP

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (art. 63 Konstytucji RP).

Petycję do Sejmu można złożyć w jeden z następujących sposobów:

 • wysłać pocztą pod adres:

  Kancelaria Sejmu
  ul. Wiejska 4/6/8
  00-902 Warszawa
  z dopiskiem "Petycja"

 • wysłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kancelarii Sejmu na platformie ePUAP: /KSRP/SkrytkaESP

 • dostarczyć osobiście:

  Kancelaria Sejmu
  Wydział Podawczy
  ul. Wiejska 4/6/8, bud. N
  Warszawa
  w dzień powszedni w godzinach 8-16

Więcej informacji:

Wzór petycji 1

Wzór petycji 2