facebook
youtube

W dniu 12 kwietnia br. Wójt Gminy Słupsk Barbara Dykier wraz z Sekretarzem Gminy Słupsk brali udział w posiedzeniu Podkomisji stałej ustroju samorządu terytorialnego, podczas której dyskutowano na temat zmiany Ustawy o samorządzie gminnym w zakresie funkcjonowania przepisów dotyczących ustalania i zmiany granic gmin.

W Sejmie złożony został poselski projekt zmiany w/w Ustawy w tym zakresie, który zakłada między innymi:
1. Utworzenie, połączenie, podział, zniesienie gminy (…) mogą być dokonane jeden raz w czasie trwania kadencji rady gminy.
2. Od decyzji w sprawie zmian terytorialnych (…) rada gminy objętej planowanym tworzeniem, połączeniem, podziałem (…) może wnieść skargę do sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Do czasu prawomocnego rozpatrzenia skargi postępowanie w sprawie wydania rozporządzenia, ulega zawieszeniu.
3. W sprawie utworzenia, połączenia, podziału (…) rada gminy przeprowadza referendum lokalne.
Podczas spotkania podkreślano również jak ważnym elementem są rozliczenia finansowe oraz monitorowanie zmian (społecznych, ekonomicznych), jakie zachodzą na skutek zmian granic.
Mamy nadzieję, że w tej kwestii odbędą się jeszcze spotkania i dyskusje, a wnioski z dzisiejszego posiedzenia, będą sygnałem do podjęcia decyzji o zawieszeniu obecnie trwających procesów zmian granic samorządów, do czasu unormowania przepisów prawa w tym zakresie.