facebook
youtube

Radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2022 wójtowi gminy Słupsk Barbarze Dykier. Podczas sesji Rady Gminy Słupsk w dniu 25 maja 2023, omówiony został Raport o stanie gminy Słupsk za rok 2022 oraz sprawozdanie wykonania budżetu w roku 2022.

Raport ma stanowić dokument, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w minionym roku budżetowym, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport stanowi uzupełnienie corocznego sprawozdania finansowego, które jest obligatoryjnym dokumentem prezentującym stan budżetu gminy w minionym roku. Po głosowaniu nad wotum zaufania, Skarbnik Gminy Słupsk pani Małgorzata Dąbrowska omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu.

W roku 2022 budżet gminy Słupsk to dochody w wysokości 197 561 957 zł, natomiast po stronie wydatków 189 256 655 zł. Dochody własne gminy stanowiły 2022 roku ponad 33% wszystkich dochodów. Na inwestycje przeznaczonych zostało blisko 57 mln. zł. Drugą pozycję w wydatkach gminy w roku 2022 stanowiły środki przeznaczone na oświatę oraz edukację (ponad 47 mln. zł).

Najważniejsze przedsięwzięcia w roku 2022 to między innymi: zakończenie projektu w miejscowości Swołowo, gdzie powstała między innymi Zagroda Inicjatyw Twórczych, rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej we Wrześciu, kontynuacja rewitalizacji Pałacu w Lubuczewie pod potrzeby Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk czy liczne inwestycje drogowe takie jak: budowa drogi we Wrześciu, budowa ulicy Orzechowej w Bydlinie, budowa ulicy Różanej w Bierkowie, drogi Gać – Redęcin, Swochowo – Bukówka czy rozpoczęcie inwestycji drogowo – sieciowej w Kusowie.

Z Raportem o stanie Gminy Słupsk za rok 2022 można zapoznać się poniżej.

Raport o stanie Gminy Słupsk za rok 2022