facebook
youtube

Informujemy, iż w dniach 09.09.2023 r. do 30.09.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506) Związek ZIT MOF Słupsk – Ustka zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk - Ustka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się poprzez poniższe załączniki lub w Wydziale Zarządzania Funduszami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1 w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do czwartku od 7:30 do 16:30, w piątki 7:30-14:30) oraz w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 34, 76 -200 Słupsk w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na jeden z poniższych adresów:
 • Wydział Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
 • Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka;
 • Biuro Obsługi Mieszkańca, Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk;
 • Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk;
 • Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska;
 • Urząd Gminy Kobylnica, ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica;
 • Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica;
 • Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Gminy Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka.
 1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami, Pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk;
 2. na formularzu konsultacyjnym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: mofslupsk@um.slupsk.pl.
 1. w formie wypełnionej ankiety dostępnej pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_slupsk-ustka_oos

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 09.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska.