facebook
youtube

Szanowni Mieszkańcy,informujemy, że od grudnia br. przeprowadzone zostaną kontrole terenowe przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach oraz strażników Straży Gminnej, zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrole będą prowadzone cyklicznie, minimum raz na dwa lata, a dotyczyć będą spełnienia obowiązków przez właścicieli nieruchomości wykorzystujących na swoich posesjach zbiorniki bezodpływowe lub osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do gromadzenia nieczystości ciekłych, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku oraz ww ustawy.

Podczas kontroli mieszkańcy będą w obowiązku przedstawić:

  • umowę oraz faktury na świadczenie usług opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, § 18 ust. 4 załącznika do uchwały nr XV/154/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk oraz § 1 uchwały nr LXVI/730/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/154/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 r regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupsk.

Przypominamy, że niewykonywanie obowiązków wskazanych w regulaminie stanowi wykroczenie o czym mówi art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodatkowo informujemy, że kontrole zbiorników są obowiązkowe, a każde utrudnianie ich przeprowadzenia może skutkować nałożeniem kary w postaci mandatu, w myśl przepisów art. 10 ust. 2d ww ustawy, „kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa powyżej podlega karze grzywny”.