facebook
youtube
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Wielichowo - Gmina Słupsk poprzez zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości.

 2. W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr 00409-6523.2-SW1110671/20/21 dot. realizacji operacji pt. "Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego, stworzenie zaplecza technicznego oraz działania wpływające na rozwój kuchni opartej na daniach rybnych jako stworzenie marki regionu.

Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie

Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie  Projekt UE remont obiektu w Karzcinie

 1. Projekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 2. W dniu 23.05.2022r. Gmina Słupsk podpisała umowę nr 181/UM/DROŚ/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022" realizowanych na terenach wiejskich na zadanie pod nazw: "Budowa Altany Drewnianej - miejsca integracji społeczności lokalnej w Płaszewku"

 3. "Modernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej m-sci Kusowo"

 4. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gmina Ustka

 5. Projekt "Cyfrowa Gmina" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 6. Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 7. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino - Strzelinko - Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej" - Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

 8. Gmina Słupsk partnerem w projekcie pt. "Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica"

 9. Budowa drogi gminnej na działkach o numerach 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach 44/1, 6/10, 11/58, 10/157, 6/24, 6/26, 6/29

 10. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021"

 11. Realizacja zadania: "MALUCH+" 2021

 12. W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie  nr 00409-6523.2-SW1110671/20/21 dot. realizacji operacji pt." Przebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego, stworzenie zaplecza technicznego oraz działania wpływające na rozwój kuchni opartej na daniach rybnych jako stworzenie marki regionu.

 13. Komunikat z dnia 10-06-2021r. Wstrzymanie rekrutacji do projektu "Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka"/ Projekt nr RPPM.05.03.00-22-0046/20

 14. Realizujemy projekt pn. "Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka"

 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk - Płaszewko Etap II i część Etapu III

 2. Gmina Słupsk w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 94.710 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej -więcej...

 3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" -więcej...

 4. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - "Zakup zabytkowego pałacu w Lubuczewie z przeznaczeniem na cele publiczne" -więcej...

 5. Projekt pn. "Przebudowa drogi gminnej w Siemianicach - ul. Rybacka" -więcej...

 6. "Modernizacja instalacji co i cwu w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego" -więcej...
  - zapytania ofertowe

 7. Projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” -więcej...
  - regulamin -więcej...
  - załącznik do regulaminu -więcej...

  - komunikat -więcej...
  - zarządzenie -więcej...

 8. Projekt pt. "Oze w gminach powiatu słupskiego" -więcej...

 9. Projekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” -więcej...

 10. Gmina Słupsk partnerem w projekcie pt. "Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w gminie wiejskiej Słupsk" -więcej...

 11. Projekt "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Słupsk poprzez rozwój publicznego przedszkola "Bajka" w Jezierzycach i filii w Siemianicach" -więcej...

 12. Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego -więcej...

 13. "Budowa targowiska wraz z obiektem na potrzeby promocji lokalnych produktów w m. Krępa Słupska - Gmina Słupsk" -więcej...

 14. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" -więcej...

 15. Projekt "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” -więcej...
 16. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską" -więcej...
 17. "Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG" -więcej...
 18. "Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" -więcej...
 19. "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz modernizacja placu zabaw w Bydlinie na potrzeby lokalnej społeczności" -więcej...
 20. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” -więcej...
 21. Projekt partnerski pn. "Krótsza droga do urzędu". -więcej...
 22. Dożynki 2017 - Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk” - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -więcej...
 23. Projekt partnerski pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” -więcej...

 24. Projekt partnerski pn. „Czas na zmianę! Polsko-katalońska wymiana doświadczeń." -więcej...
 • harmonogram wsparcia (sierpień, wrzesień 2017) -więcej...
 • harmonogram wsparcia (I kwartał 2018) -więcej...