facebook
youtube

  STRONA GŁÓWNA      AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE       KONTAKT       GALERIA  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa II – „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0031/17-00
Projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz
z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”

Wnioskodawca przedsięwzięcia (Beneficjent):
Nazwa: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych
Nazwa: Gmina Słupsk

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu netto 34 581 713,73 PLN
- w tym Gmina Słupsk – 8 731 330,30 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 20 841 989,18 PLN,
- w tym Gmina Słupsk – 4 981 444,29 PLN

Kwota dofinansowania na realizację Projektu 17 715 690,80 PLN
- w tym Gmina Słupsk – 4 234 227,65 PLN

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.