facebook
youtube

  STRONA GŁÓWNA      AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE       KONTAKT       GALERIA  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa II – „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03-00-00-0031/17-00
Projektu „Gospodarka cyrkulacyjna w oczyszczalni ścieków wraz
z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk”

Wnioskodawca przedsięwzięcia (Beneficjent):
Nazwa: „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych
Nazwa: Gmina Słupsk

Całkowity koszt realizacji Projektu netto  37.976.649,94 PLN

  • w tym Gmina Słupsk netto - 10 878 936,01 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych 27.620.774,17 PLN, 

  • w tym Gmina Słupsk - 7 631 216,01 PLN

Kwota dofinansowania na realizację Projektu 23.477.658,04 PLN

  • w tym Gmina Słupsk - 6 486 533,62 PLN

Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.