facebook
youtube

  STRONA GŁÓWNA      AKTUALNOŚCI      O PROJEKCIE       KONTAKT       GALERIA  

Celem generalnym projektu w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków jest modernizacja istniejącej gospodarki osadowej poprzez wdrożenie rozwiązań technologicznych dających możliwość stworzenia działań synergicznych zgodnych z zasadami tzw. bio-ekonomii czy bio-gospodarki

Ponadto projekt zakłada budowę i przebudowę systemów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w aglomeracji oraz zakup niezbędnego sprzętu specjalnego do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.
Realizacja poszczególnych celów podstawowych spowoduje efekty synergiczne, których oddziaływanie dotyczyć może większej skali, a nie tylko potrzeb eliminacji niedoborów instalacji:

 • cel ekologiczny: zapewnienie dobrego stanu środowiska poprzez właściwą przeróbkę osadów ściekowych i innych odpadów powstających zarówno na oczyszczalni w Słupsku, jak i poza tą oczyszczalnią, zwiększenie wykorzystania potencjałów energetycznych osadów i odpadów biodegradowalnych a, przez to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych;
 • cel zdrowotny: poprzez zastosowanie zaawansowanych procesów stabilizacji i higienizacji zmniejszenie ryzyka skażeń patogenicznych przy stosowaniu osadu lub/i kompostu w rolnictwie; dodatkowo zmniejszenie immisji całego obiektu oczyszczalni;
 • cel techniczno-organizacyjny: uporządkowanie gospodarki osadowej w OS, poprawa efektywności zarządzania;
 • cel formalno-prawny: spełnienie wymagań prawa polskiego i prawodawstwa Unii Europejskiej, zgodnie z priorytetami występującymi w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej (np. hierarchia postępowania z odpadami, OZE, itp.);
 • cel gospodarczy: wpływ na rozwój gospodarki lokalnej, podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, promocja turystycznych walorów regionu;
 • cel społeczny: podniesienie poziomu życia mieszkańców, akceptacja działań o charakterze regionalnym.

W ramach Projektu Gmina Słupsk zrealizuje następujące zadania:

 • Przebudowa układu kanalizacyjnego w miejscowości Kusowo.
 • Przebudowa i remont  lokalnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Wielichowo, Strzelinko, Gać, Krępa Słupska, Gałęzinowo, Swołowo, Głobino.
 • Przebudowa lokalnego systemu kanalizacji sanitarnej o wraz z uzbrojeniem w Strzelinie.
 • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej w Strzelinie.
 • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej z miejscowości Wrzeście do miejscowości Wiklino.
 • Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Słupsk poprzez budowę sieci wodociągowej z miejscowości Rogawica do miejscowości Kukowo.
 • Zakup i dostawa dużego samochodu specjalnego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych.

Dzięki zrealizowaniu projektu nastąpi znaczna poprawa jakości infrastruktury technicznej Aglomeracji. Zadania realizowane w ramach projektu pozytywnie wpływają na wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej gminy oraz całego regionu. Realizacja zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z odprowadzeniem ścieków oraz będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu i społecznemu gminy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja pozwoli na spełnienie potrzeb społecznych oraz zlikwidowanie zagrożeń ekologicznych. Ważnym aspektem przestrzennym jest wpływ realizacji inwestycji na poprawę atrakcyjności krajobrazowej, istniejących w tym obszarze rzek.