facebook
youtube

Konkurs dla Rolników

Konkurs dla rolnikówTrwa Powszechny Spis Rolny. Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował kolejny konkurs dla rolników z województwa pomorskiego. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym to obowiązek każdego rolnika. Spis trwa do 30 listopada br. - szczegóły

Komunikat

rachmistrz spisowyKomunikat Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w Gdańsku w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. na terenie województwa pomorskiego

Po przeanalizowaniu gotowości rachmistrzów do realizacji spisu rolnego w terenie metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI), wyrażam zgodę na prowadzenie wywiadów przez rachmistrzów spisowych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji w formie wywiadów bezpośrednich w terenie, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych, na terenie województwa pomorskiego.

Wobec powyższego rachmistrz spisowy może realizować spis rolny metodą wywiadu telefonicznego lub wywiadu bezpośredniego pod warunkiem zapoznania się z „Zasadami realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”, które stanowią załącznik do niniejszego komunikatu oraz ich bezwzględnego stosowania podczas realizacji spisu rolnego.

Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do Urzędu Statystycznego w Gdańsku podpisane oświadczenie, stanowiące załącznik do „Zasad realizacji spisu metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI)”.

Jerzy Auksztol
Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku

 

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Stanowisko do samospisu internetowego w Urzędzie Gminy

powszechny spis rolnyGminne Biuro Spisowe przypomina, że w Urzędzie Gminy Słupsk funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Więcej - tutaj...

**********

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Komunikat - tutaj...

 

Urząd Statystyczny w Gdańsku ogłasza konkurs dla rolników!

spis rolnyCo trzeba zrobić? Tak naprawdę tylko spełnić swój obowiązek (czyli wziąć udział w spisie). Kto wygra? Wygra 100 osób! Tak, to nie pomyłka – STO OSÓB. A dokładnie: pierwsze sto osób, które w dniach 8-15 września dokonają samospisu internetowego i prześlą zgłoszenie konkursowe na adres SekretariatUSGDK@stat.gov.pl Szczegóły - tutaj...

**********

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane do tworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 • Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą.

Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę http://spisrolny.gov.pl i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać ze specjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. W razie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infolinią statystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1” uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przez telefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przez telefon.

 • Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchni gruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach, ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakres zbieranych informacji można odnaleźć na stronie http://spisrolny.gov.pl.

 • Bezpieczeństwo danych

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkich badaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

 • Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Najważniejsze informacje dla Rolników na temat Powszechnego Spisu Rolnego - tutaj...

Prezentacja - tutaj...

 

**********

Wójt Gminy Słupsk - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

W okresie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 2020 nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych jest otwarty i konkurencyjny.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Słupsk,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu e-mail.
 1. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta budynek A pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Słupsk, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 34 z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”.

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Karolina Karnicka — koordynator Gminnego Biura Spisowego Urzędu Gminy tel. 59  842-84-60 wew. 80)

Dokumenty do pobrania - tutaj...

Więcej o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

**********

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020.
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi poprzez:

 • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej GUS;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do spisu rolnego.
W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona ogólnopolska kampania informacyjna „Spiszmy się, jak na rolników przystało”. W ramach kampanii rolnicy zostaną poinformowani o obowiązku spisowym, możliwych metodach spisu i bezpieczeństwie danych.
Informacje o spisie są dostępne na stronie GUS.
Załączniki do powyższej informacji stanowią dokumenty, które nie spełniają wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Ustawa - tutaj...
Przetwarzanie danych osobowych - informacja