facebook
youtube

W dniu 22 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych na rok 2021

* * *

W dniu 10 lutego 2020 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone, przyjęte do realizacji - tutaj...

* * *

W dniu 13 lutego 2019 roku odbyło się spotkanie Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, na którym zostały poddane ocenie wnioski złożone o realizację zadnia publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie złożonych wniosków oraz zestawienie wniosków przyjętych do realizacji.

Wnioski złożone i przyjete do realizacji - tutaj...

* * *

W dniu 21 lutego 2018 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wspierania inicjatywy lokalnej. Złożone wnioski przedstawiały się następująco.


Inicjatywa lokalna – forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych z zakresu: budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własności gminy; kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; edukacji, oświaty i wychowania; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej turystyki; ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym zieleni na terenach wiejskich; porządku i bezpieczeństwa publicznego; działalności charytatywne; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; promocji i organizacji wolontariatu.


Uchwała nr XIII/155/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej -więcej...


Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Słupsk z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie trybu składania wniosków i realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej -więcej...


Zarządzenie nr 22/2017 Wójta Gminy Słupsk z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Słupsk z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych -więcej..

Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Słupsk z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds wspierania inicjatyw lokalnych -więcej...


Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej:
- w pliku .PDF -więcej...
- w pliku .ODT -więcej...
- w pliku. DOCX -więcej...


  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2012r. -więcej...
  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2013r. -więcej...
  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2014r. -więcej...
  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2015r. -więcej...
  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2016r. -więcej...
  • Inicjatywy lokalne, zestawienie zadań, zakresu i kwot dofinansowania za 2017r. -więcej...