facebook
youtube

Gmina Redzikowo ma zawartą umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”- program skierowany jest do Właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Redzikowo.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?
Beneficjentem końcowym w rozumieniu Programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Gminy Redzikowo oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w programie.

Na co?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. przyłączenie lokalu do sieci ciepłowniczej gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej albo
  2. w przypadku braku takiej możliwości: zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku nr 1 do Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ile?

Poziom 1 - PODSTAWOWY
(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł)

  • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000 zł

Poziom 2 - PODWYŻSZONY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

  • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 25.000 zł

Poziom 3 - NAJWYŻSZY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

  • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 37.500 zł

Ważne informacje
Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

Dofinansowanie udzielne jest wyłącznie dla przedsięwzięć rozpoczętych przez beneficjenta końcowego po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Redzikowo. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego).

Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane dodatkowe źródła ciepła na paliwa stałe niespełniające wymagań technicznych programu. Ponadto wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania cwu będą spełniać docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych obowiązujących na terenie położenia budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.

W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, na powierzchni nieprzekraczającej 30% jego powierzchni całkowitej prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, to wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nie jest możliwe udzielenie dofinansowania jeśli w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

REALIZACJA PROGRAMU CIEPŁE MIESZKANIE W GMINIE REDZIKOWO
– STAN NA 02.04.2024

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW LICZBA PODPISANYCH UMÓW LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KWOTA WYPŁACONYCH DOFINANSOWAŃ
51 46 36 284 478,88 zł

Załączniki:

Do pobrania: