facebook
youtube

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nabór do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

10 marca 2021 r. rozpoczyna się nabór do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. O przyjęcie do placówek prowadzonych przez Gminę Słupsk na rok szkolny 2021/2022 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do dyrektora publicznej szkoły podstawowej.

* * *

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Nabór do przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

11 marca 2020 r. rozpoczyna się nabór do publicznego przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. O przyjęcie do placówek prowadzonych przez Gminę Słupsk na rok szkolny 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 - 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Słupsk.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów składa się odpowiednio do dyrektora wybranego publicznego przedszkola, a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego do dyrektora publicznej szkoły podstawowej.

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie przyjęcia do klasy I 2020 .PDF
- Zgłoszenie przyjęcia do klasy I 2020 .DOC
- Wniosek o przyjęcie do klasy I 2020 .PDF
- Wniosek o przyjęcie do klasy I 2020 .DOC
- Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego .PDF
- Wniosek o przyjęcie do przedszkola publicznego .DOC

* * *

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

do przedszkola, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupsk. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do:

 • publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w Zarządzeniu nr 13/2019 Wójta Gminy Słupsk z dnia 28 stycznia 2019 roku.

Załącznik - zarządzenie 13/2019

Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do:

 • publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2018 roku przez Radę Gminy Słupsk pozostają aktualne i są zawarte w uchwale Rady Gminy Słupsk nr XXXVIII/503/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku.

Załącznik - uchwała XXXVIII/503/2018

* * *

W związku z podjęciem Uchwały Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk przedstawia się obowiązujące zmiany w zakresie warunków przyznawania stypendium objęte ww. uchwałą:

Wyciąg z regulaminu:
§ 1.
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów.
2. Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.
3. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,  uczący się w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk.
4. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust 1 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

§ 3.
1. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, a jego wypłata następuje co miesiąc w okresie od miesiąca września, w którym rok szkolny rozpoczyna się, do czerwca następnego roku, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium zostanie przyznane i wypłacone w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości dwukrotności przyznanego miesięcznego stypendium.
2.  O uzyskanie stypendium w danym roku szkolnym mogą ubiegać się uczniowie, o których mowa w § 1, którzy w poprzednim roku szkolnym (w klasie V szkoły podstawowej lub wyższej) uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce, przez co rozumie się spełnienie:
1) Warunku koniecznego dotyczącego posiadania wzorowej oceny zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
a) w klasach V-VI szkół podstawowych – co najmniej 5,50;
b) w klasach VII – VIII szkół podstawowych i klasach gimnazjalnych – co najmniej 5,30;
c) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – co najmniej 5,00.
2) Warunków dodatkowych:
a) Jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub,
b) Jest finalistą i laureatem konkursów pozostałych (np.: plastycznych, muzycznych,) na szczeblu co najmniej wojewódzkim, lub
c) Jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
2. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) Dyrektorzy szkół,
2) Dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
3) Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.
3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, w terminie do 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być wypłacane.
4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) Poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym stypendium ma być wypłacane (kopie świadectwa, dyplomów itp.)
2) Zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
3) Opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat.
5. Wnioski składa się w Centrum Usług Wspólnych w Słupsku, ul. Sportowa 9a,

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

* * *

Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Słupsk dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Słupsk zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Gminy Słupsk.


Zgodnie z uchwałą Nr XX1/259/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 9 września 2016 roku z dniem 31 grudnia 2016 roku została zlikwidowana Gminna Administracja Oświaty i z dniem  1 stycznia 2017 roku utworzono Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Szczegółowych informacji udziela Gminna Administracja Oświaty w Słupsku, Pani Ewa Walitów, tel. 59 842 84 60 w. 30 - ogólne informacje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Obowiązujące wzory druków do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – załącznik nr2
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 5. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis

Wykaz zatrudnionych pracowników
Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

Wykaz zatrudnionych pracowników w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk

 1. Ewa Walitów – dyrektor,
 2. Agnieszka Łętkowska – główny księgowy,
 3. Marta Czernicka – inspektor ds. księgowości (usprawiedliwiona nieobecność),
 4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości,
 5. Patrycja Kaczmarek – referent ds. księgowości (usprawiedliwiona nieobecność),
 6. Magdalena Matczak – inspektor ds. księgowości i administracji,
 7. Aleksandra Polak – inspektor ds. księgowości,
 8. Aleksandra Gac – referent ds. księgowości,
 9. Paulina Nowicka – referent ds. księgowości
 10. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac,
 11. Dominika Czarnecka – inspektor ds. płac,
 12. Aniela Jurkowska - inspektor ds. płac,
 13. Kamilla Micuńska - inspektor ds. kadr i zarządzania projektami,
 14. Helena Piątek – inspektor ds. kadr,
 15. Bożena Szczepańska – inspektor ds. kadr,
 16. Lidia Pirka – inspektor ds. oświaty,
 17. Alicja Chomicka – inspektor ds. kadr.

Osoby i ich kompetencje

 1. Ewa Walitów - dyrektor - kieruje jednostką organizacyjną Centrum zgodnie z jej statutem oraz współpracuje z jednostkami oświatowymi: Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach, Żłobek „Iskiereczka w Redzikowie.
 2. Agnieszka Łętkowska – główny księgowy - zgodnie z regulaminem organizacyjnym Centrum Usług Wspólnych pełni funkcję głównego księgowego następujących jednostek oświatowych: Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach, Żłobek „Iskiereczka w Redzikowie. Kieruje i nadzoruje pracą podległych jej pracowników na stanowiskach księgowo - finansowych.
 3. Marta Czernicka – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Przedszkola Gminnego „Bajka” w Jezierzycach, Szkoły Podstawowej w Głobinie.
 4. Teresa Damska – inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Szkoły Podstawowej w Jezierzycach, Szkoły Podstawowej w Bierkowie.
 5. Patrycja Kaczmarek – referent ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową Centrum Usług Wspólnych i Żłobka „Iskiereczka” w Redzikowie.
 6. Magdalena Matczak – inspektor ds. księgowości i administracji. Wystawia faktury VAT, sporządza deklaracje VAT, prowadzi rejestr sprzedaży i zakupu VAT. Prowadzi kancelarię Centrum.
 7. Aleksandra Polak - inspektor ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie, Gminnego Przedszkola „Bajka” w Jezierzycach.
 8. Aleksandra Gac – referent ds. księgowości - prowadzi obsługę księgowo – finansową: Żłobka „Iskiereczka” w Redzikowie, Szkoły Podstawowej we Włynkówku.
 9. Paulina Nowicka – referent ds. księgowości – prowadzi obsługę księgowo – finansową: Centrum Usług Wspólnych, Szkoły Podstawowej we Wrześciu.
 10. Małgorzata Kowalczyk – inspektor ds. księgowości i płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Szkoły Podstawowej w Głobinie, Szkoły Podstawowej we Włynkówku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Redzikowie, Żłobek, „Iskiereczka” w Redzikowie.
 11. Dominika Czarnecka – inspektor ds. płac - prowadzi obsługę księgowo – płacową: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach, Szkoły Podstawowej we Wrześciu, Szkoły Podstawowej w Jezierzycach, Gminnego Przedszkola "Bajka" w Jezierzycach.
 12. Aniela Jurkowska – referent ds. płac – prowadzi obsługę księgowo-płacową: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Siemianicach, Szkoły Podstawowej w Bierkowie i Centrum Usług Wspólnych.
 13. Kamilla Micuńska – inspektor ds. kadr i zarządzania projektami - prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Siemianicach, Centrum Usług Wspólnych, zarządza projektami realizowanymi w placówkach oświatowych i żłobku.
 14. Helena Piątek – inspektor ds. kadr - prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej we Włynkówku, Szkole Podstawowej w Głobinie, Gminnym Przedszkolu "Bajka" w Jezierzycach.
 15. Bożena Szczepańska – inspektor ds. kadr – prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Jezierzycach, Szkole Podstawowej we Wrześciu i Szkole Podstawowej w Bierkowie.
 16. Alicja Chomicka - inspektor ds. kadr – prowadzi obsługę kadrową pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Redzikowie, Żłobku „Iskiereczka” w Redzikowie.
 17. Pirka Lidia – inspektor ds. oświaty. Współpracuje ze wszystkimi nw. placówkami oświatowymi Gminy, tj: Szkoła Podstawowa w Jezierzycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Redzikowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siemianicach, Szkoła Podstawowa w Bierkowie, Szkoła Podstawowa w Głobinie, Szkoła Podstawowa we Włynkówku, Szkoła Podstawowa we Wrześciu, Gminne Przedszkole "Bajka" w Jezierzycach.

Informacja dla rodziców i uczniów na temat możliwości realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą (tzw. nauczanie domowe) przez dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju:

Podczas pobytu za granicą uczeń ma prawo do bezpłatnej, publicznej edukacji. Dzieci obywateli polskich przebywających poza granicami kraju realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w danym kraju zamieszkania w lokalnym systemie edukacji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami. Uzupełnieniem tej edukacji mogą być zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski i ewentualnie innych przedmiotów w ramach polskich „szkół sobotnich”. W kilku krajach możliwa też jest nauka języka polskiego jako przedmiotu lub zajęć dodatkowych w lokalnych systemach edukacji. Obowiązek nauki.

Wykazy: