facebook
youtube

W związku z zarządzeniem na dzień 15 października 2023 roku Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Wójt Gminy Słupsk Informuje:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania:
Termin składania: Od 1 września 2023 roku do 6 października 2023 roku

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może złożyć osoba o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat.

Pełnomocnikiem nie może być:

  • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa
  • mąż zaufania
  • kandydat w wyborach

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o zmianę miejsca głosowania:
Termin składania: od 1 września 2023 roku do 12 października 2023 roku

Składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla nowego miejsca głosowania

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Termin składania: od 1 września 2023 roku do 12 października 2023 roku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Głosowanie korespondencyjne:
Termin składania: do 2 października 2023 roku

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do właściwego miejscowo Komisarza Wyborczego.

Głosować korespondencyjnie mogą:

  • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
  • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacje dla kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Strona informacyjna akcji wyborczej
Informacje, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące wyborów